Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα θέσεων εργασίας - Πρώτο Ένσημο.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα θέσεων εργασίας - Πρώτο Ένσημο.

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το επιδοτούμενο  πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ,  που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι,  ηλικίας 18-29 ετών θα λαμβάνουν 100 ευρώ το μήνα επί έξι μήνες. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται κατά το ήμισυ.

Οι βασικοί «πυλώνες» του νέου προγράμματος είναι οι εξής :

  • Ο εργαζόμενος  να προσλαμβάνεται για πρώτη φορά .
  • Η σύμβασης εργασίας να συναφθεί εντός 24 ωρών από την έγκριση της αίτησης.
  • Διατήρηση κατά μέσο όρο ίδιου επιπέδου απασχόλησης  με την 12η Νοεμβρίου 2021, για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.
  • Η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού) και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα.
  • Οι συμβάσεις των νέο-προσληφθέντων, δεν αναστέλλονται εκτός εάν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.
  • Οι συμβάσεις εργασίας δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
  • Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο.
  • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας. Τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσληψη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης.  Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με 1200 ευρώ, εκ των οποίων 600 πιστώνονται απευθείας στον λογαριασμό του υπαλλήλου και 600 στον λογαριασμό του εργοδότη για κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους.

Η διαδικασία:

O εργοδότης εισέρχεται με τους κωδικούς στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλλει αίτημα στο πεδίο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», όπου συμπληρώνει αναλυτικά τα στοιχεία του υπαλλήλου που θέλει να προσλάβει. Μετά την έγκριση του αιτήματος και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο εργοδότης εντός 24 ωρών υποβάλλει έντυπο Ε3. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα η αίτηση απορρίπτεται. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.