Μεταβίβαση ακινήτων-Στόχος αγοραστής και πωλητής να μετακινούνται μόνο για την υπογραφή

Μεταβίβαση ακινήτων-Στόχος αγοραστής και πωλητής να μετακινούνται μόνο για την υπογραφή

Οι νέες αντικειμενικές αξίες έχουν ήδη ανακοινωθεί. Στα μεσιτικά αλλά και στα συμβολαιογραφικά γραφεία έχουν ήδη ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές από υποψήφιους ιδιοκτήτες αλλά και από γονείς που σκοπεύουν να μεταβιβάσουν μέσω γονικής παροχής στα παιδιά τους τα ακίνητα τους. Στόχος όλων όσων έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση ακινήτου είναι να γλιτώσουν τους επιπλέον φόρους που θα προκύψουν από το νέο έτος συνεπεία των αυξήσεων στο 55% της επικράτειας των τιμών ζώνης.

Μετά τις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης έρχεται και ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» ο οποίος θα απαλλάξει τους φορολογούμενους από τη «χαρτούρα» των περίπου 17(!) πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται τώρα για τη μεταβίβαση ακινήτου. Από το φθινόπωρο δεν θα χρειάζεται κανένα από αυτά, υπόσχεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Τα πάντα θα διεκπεραιώνονται με μια επίσκεψη σε συμβολαιογραφείο.

Χωρίς την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται μέχρι τον Σεπτέμβριο οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων.

Έτσι, τα όποια πρόσθετα δικαιολογητικά ζητήσουν οι εφορίες, που έχουν στη διάθεσή τους ούτως ή άλλως 60 ημέρες ώστε να ελέγχουν τα στοιχεία, θα πρέπει να προσκομιστούν από τους υπόχρεους από τον Οκτώβριο και εντός πέντε ημερών. Την εν λόγω «παράταση» της προθεσμίας υποβολής των συγκεκριμένων δικαιολογητικών υπέγραψε (υπ’ αριθμ. 1149/1.7.2021) ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, με στόχο τη διευκόλυνση των συμβολαιογράφων, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑ κατά το πρώτο χρονικό διάστημα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση το κείμενο της ανωτέρω απόφασης οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. 

Πλέον οι αγοραπωλησίες ακινήτων γίνονται με εννέα απλά βήματα: 
1. ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
2. η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
3. ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
4. η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
5. ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
6. ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
7. το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
8. το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
9. ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty.

Στο γραφείο του συμβολαιογράφου
Με τις e-μεταβιβάσεις ουσιαστικά η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς επισκέψεις στις εφορίες, αφού η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα. 
Ουσιαστικά ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Εν συνεχεία θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει τον φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.
Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αφού γίνει πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές). 
Επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISnet.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα διευκολύνει επίσης τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό περιπτώσεων φορολογουμένων, οι οποίοι: 

  • δεν έχουν δηλώσει ακίνητα ή έχουν δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τους
  • έχουν αποφύγει να εμφανίσουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος την αγορά ακινήτων προκειμένου να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εν τέλει να αποκρύψουν εισοδήματα ή παρανόμως κτηθέντα χρηματικά ποσά, μέσω απαλλαγής από την υποχρέωση δικαιολόγησης των τεκμηρίων, αλλά και να αποφύγουν την υποχρέωση καταβολής σημαντικού ύψους φόρων εισοδήματος λόγω φορολόγησης με βάση τα τεκμήρια
  • έχουν αναγράψει ανακριβώς τα στοιχεία κατοικιών που αγόρασαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να μειώσουν τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των τεκμηρίων διαβίωσης και για να γλιτώσουν από την καταβολή μεγάλων ποσών φόρου βάσει τεκμηρίων.