Επιδότηση παγίων δαπανών: Στην τελική ευθεία η έκδοση της υπουργικής απόφασης-Στα 14.000 ευρώ η μέση ενίσχυση των επιχειρήσεων

Επιδότηση παγίων δαπανών: Στην τελική ευθεία η έκδοση της υπουργικής απόφασης-Στα 14.000 ευρώ η μέση ενίσχυση των επιχειρήσεων

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει το πράσινο φως από την Κομισιόν και το αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει εκδοθεί και η τελευταία αλλά καθοριστική απόφαση που θα κρίνει το ύψος της ποσού που θα λάβει κάθε μία επιχείρηση.

Αμέσως μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους τελικούς δικαιούχους να καλούνται να υποβάλουν την οριστική αίτηση.

Μάλιστα στις αιτήσεις που θα υποβάλλουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να ορίσουν ποιο τμήμα του ποσού θα μεταφερθεί για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και ποιο για φόρους και λοιπές δαπάνες. Το μεγαλύτερο ποσό αναμένεται να κατευθυνθεί σε φόρους, καθώς τα υπόλοιπα ΦΠΑ και τους τρέχοντος φόρου εισοδήματος είναι αρκετά μεγάλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 74.000.

Από τις 30.922 επιχειρήσεις οι οποίες έως το τέλος του μήνα θα μπορούν να συμψηφίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους με το ποσό της επιδότησης που θα δικαιούνται

Από τις επιχειρήσεις αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία 25.713 έχουν 1-10 εργαζόμενους. Η μέση ενίσχυση διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ ενώ οι μισές επιχειρήσεις, περίπου 15.000 σε σύνολο 30.000, λαμβάνουν ενίσχυση άνω των 3.720 ευρώ.

Οι ΚΑΔ με το μεγαλύτερο συνολικό ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνουν επιχειρήσεις :

·       3.475 καταλύματα

·       10.356 εστίασης

·       4.019 λιανεμπορίου

·       1.272 χονδρεμπορίου

·       1.488 χερσαίων μεταφορών

·       1.008 αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Ωστόσο σχεδόν οι μισές από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

 • ήταν κερδοφόρες
 • η μείωση του τζίρου τους ήταν μικρότερη από 30%, που προϋποθέτει το πρόγραμμα.
 • οι ενισχύσεις που έλαβαν μέσω των προγραμμάτων στήριξης (επιστρεπτέα προκαταβολή επιδοτήσεις, αποζημιώσεις δάνεια κ.λ.π.)  υπερκάλυπταν τις πάγιες δαπάνες
 • δεν περιλαμβάνονταν στους πληττόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών ήταν οι επιχειρήσεις που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

·       απασχολούσαν τουλάχιστον έναν) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

·       ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,

·       έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,

·       είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,

·       είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,

·       δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. 

Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που  η επιχείρηση κατέβαλε το 2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Ποιες είναι οι πάγιες δαπάνες

 • παροχές σε εργαζόμενους,
 • ασφαλιστικές εισφορές,
 • ενέργεια,
 • ύδρευση,
 • τηλεπικοινωνίες,
 • ενοίκια,
 • λοιπά λειτουργικά έξοδα,
 • χρεωστικοί τόκοι και
 • συναφή έξοδα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.